Skaningowy Kalorymetr Różnicowy - DSC PT1600

Wysokotemperaturowy skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC) – pomiar do temperatury 1750°C

High temperature differential scanning calorimeter

Skaningowa Kalorymetria Różnicowa (DSC) jest najpopularniejszą techniką badawczą w analizie termicznej, dostarczającą wielu informacji o próbce. Wysokotemperaturowy aparat LINSEIS DSC PT1600 (HDSC/DTA), łączy w sobie najwyższą czułość, niską stałą czasową i bezkondensacyjne naczynie pomiarowe. Te zalety przekładają się na znakomitą rozdzielczość, stabilność linii podstawowej przez cały czas pracy urządzenia. Dzięki temu  jest nieodzownym narzędziem do badań w inżynierii materiałowej, R&D i kontroli jakości.

 

Modułowa budowa aparatu HDSC i systemów DTA pozwala na użycie różnych pieców, z różnymi temperaturami roboczymi – od -150°C do 1750°C. Próżniowe wykonanie umożliwia pomiar ilośćiowy entalpii i  Cp (ciepła właściwego), wyznaczonych w atmosferze wybranego gazu lub z zastosowaniem próżni (10-5 mbar). System może być wzbogacony o opcjonalny autosampler i połączony z detektorem masowym (MS) lub FTIR

.

System pomiarowy:

Dostępne są systemy składające się z czujnika DTA i dwóch różnych czujników DSC. Każdy czujnik DSC do aparatu DSC PT 1600, jest odstępny jako E, K, S, B. Pozwala to na optymalny wybór elementów do wybranej metody, temperatury lub atmosfery.

 

 

Roboczy zakres  temperatur:   -180°C do 500°C
  RT - 1400/1500/1600/1650/1750°C
Czujniki:E/K/S/B
Typy czujników:DTA / DSC / DSC - Cp
Szybkość ogrzewania:0.001 K/min ... 50 K/min
Szybkośc chłodzenia*:0.001 K/min ... 50 K/min
Czujnik:heat flux

 

Modulacja temperatury:
Tak

 

Atmosfera:
redukująca, utleniająca, obojętna (statyczna, dynamiczna)
Próżnia:10-5mbar
Połączenie z PC:USB

* temperature dependent 

Wszystkie termoanalizatory LINSEIS są kontrolowane z poziomu PC i pracują pod systemem operacyjnym Microsoft Windows. Kompletne oprogramowanie składa się z 3 modułów: kontrola temperatury, zbieranie wyników i ocenę danych. Oprogramowanie 32-bitowe LINSEIS łączy w sobie wszystkie poziomy zarządzania: przygotowanie pomiaru, pomiar i zbieranie danych podczas pracy DSC i innych analizatorów termicznych. Dzięki współpracy specjalistów i inżynierów aplikacyjnych, LINSEIS opracował oprogramowanie, którego zaletą jest praktyczność i wygoda użytkowania.

 

 

Zalety aparatury badawczej

• Pomiar efektu cieplnego jako funkcji temperatury ( DSC)

• Powtórzenie pomiaru z minimum wpisywanych parametrów

• Kontrola prowadzonego eksperymentu

• Porównanie do 32 krzywych

• Odejmowanie krzywych

• Analiza wieloparametrowa (DSC, TG, TMA, DIL, etc.)

• Funkcja przybliżenia (Zoom function)

• Wykresy 1. i 2. pochodnej funkcji

• Wygładzanie krzywych

• Zaawansowana analiza maksimum funkcji

• Wielopunktowa kalibracja dla temperatury próbki

• Wielopunktowa kalibracja dla zmian entalpii

• Kalibracja Cp dla przepływu ciepła

• Analiza i przesyłanie danych

• Możliwość dodania komentarzy tekstowych

• Wysyłanie I przyjmowanie danych w formacie ASCII

• Wysyłanie danych do MS Excel

• Procedury sterowania sygnałem w (Signal-steered measuring procedures)

• Zoom in function

• Funkcja „cofnij“

 

Materiały

Związki nieorganiczne, ceramika, metale i ich stopy

Zastosowania przemysłowe

Przemysł samochodowy / lotniczy / aeronautyka, energetyka / energetyka cieplna, podstawowe badania naukowe, R&D, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, elektroniczny

Produkcja ferrytów

Składniki używane do produkcji materiałów ferrytowych to ZnO, Fe2O3 i Cr2O3.

Cr2O3 jest dodawany celem modyfikacji właściwości magnetycznych i elektrycznych ferrytów. W temperaturze 735°C  tworzy się mieszany ferryt, dający sygnał egzotermiczny (-20.6 J/g). Powyżej  1034°C i 1321°C obserwowalny jest silny efekt endotermiczny, związany z topieniem się różnych faz. Do temperatury 1450°C, LINSEIS DSC PT1600 z głowicą pomiarową typu S, zapewnia bardzo stabilną linię podstawową, ze skrajnie niskim poziomem szumów. Wysoka czułość jest istotna dla wykonania dokładnego pomiaru entalpii i oceny wyniku.