Differential Scanning Calorimetry (DSC) / Differential Scanning Calorimeter

Differential Scanning Calorimeter (DSC) - Heat Flow measurements from -180°C up to 1750°C

Skaningowa Kalorymetria Różnicowa (DSC) jest najbardziej popularną technika analityczną, pozwalającą wykryć przemiany endo- i egzotermiczne i oznaczyć temperatury i entalpie przejść fazowych w ciałach stałych i cieczach, jako funkcję temperatury. Próbka badania i referencyjna znajdują się w niemal tej samej temperturze podczas trwania eksperymentu, a wielkością mierzoną jest przepływ ciepła. 

Korzystając w wielu lat doświadczeń w opracowywaniu i produkcji aparatów do DSC, jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom w analityce badawczej, pracach rozwojowych i kontroli jakości, z naszą ofertą aparatów serii DSC PT1000, DSC PT1000 HiRes, DSC PT1000 High Pressure i DSC PT1600 Series w zakresie temperaturowym od  -180°C do 1750°C i szerokim zakresie ciśnień  - od próżni do 300 bar.  

 

Nasze aparaty są używane do charakteryzowania właściwości polimerów, substancji farmaceutycznych, składników żywności, produktów biologicznych, produktów organicznych i nieorganicznych .

Dzięki naszej aparaturze można oznaczać istotne parametry fizykochemiczne takie jak: entalpia procesu, energia topnienia, ciepło właściwe, punkt Tg, zawartość fazy krystalicznej, entalpia reakcji chemicznej, stabilność termiczna, odporność na utlenianie, odporność na starzenie, zawartość badanej substancji i jej czystość, temperatury przejść fazowych, eutektyki, polimorfizm, jakościową identyfikację produktów, sieciowanie polimerów, kinetykę sieciowania polimerów.   

 

Skaningowe Kalorymetry Różnicowe LINSEIS (DSC) charakteryzują się takim zaletami jak:

• Rewolucyjny projekt czujnika DSC – połączenie pomiaru przepływu ciepła (Heat Flux) & kompensacja mocy (Power Compensation) w jednym czujniku

• Znakomita czułość pomiaru – do wykrywania nawet najmniejszych efektów termicznych (topnienie, przemiany niskoenergetyczne)

• Wysoka rozdzielczość – precyzyjne rozdzielenie nakładających się efektów termicznych

• Niezawodna automatyka –  wielopozycyjny autosampler aż do 64 próbek

• Najszerszy zakres temperaturowy – od -180 °C do 750 °C w jednym pomiarze (DSC PT1000) 

 

Aplikacje pomiarowe:

• Przemiany fazowe – Oznaczanie punktów topnienia i krystalizacji oraz pomiary zmiany entalpii, jako funkcję temperatury

• Oznaczenie punktu zeszklenia – oznaczenie punktu TG z wysoką rozdzielczością

• Oznaczenie  ciepła właściwego CP – oznaczenie ciepła właściwego substancji CP ciał stałych i cieczy (materiał referencyjny szafir)

• Pomiar entalpii reakcji chemicznych – Wykrywanie zmian endo- i egzotermicznych, oznaczanie ΔH reakcji chemicznych

• Pomiar stabilności termicznej / pomiar odporności na utlenianie – Oznaczenie OIT (Oxidation Induction Time) w różnej atmosferze i pod różnymi ciśnieniami.

 

Różne możliwe warunki pomiaru:

• Zakres temperatur od -150°C do 1750°C

• Różna atmosfera pomiaru: powietrze, azot, hel, argon, próżnia.

• Ciśnienie od 10-5 mbar do 150 bar

• Nasze aparaty pracują wg. międzynarodowych norm i standardów, takich jak np.: ASTM C 351, D 3417, D 3418, D 3895, D 4565, E 793, E 794, DIN 51004, 51007, 53765, 65467, DIN EN 728, ISO 10837, 11357, 11409.