Analizator Gazów Wylotowych - GCMS (EGA)

Analizator gazów wylotowych z przystawką GCMS (EGA - Gas Chromatography with Mass spectrometer coupling)

Podczas ogrzewania próbek zachodzą przemiany fazowe i/lub zmiany masy próbki, związane z odparowaniem  rozpuszczalnika lub/i reakcjami chemicznymi. Te zmiany mogą być badane dzięki analizie termicznej: technikom kalorymetrycznym (DTA i DSC), które dają informację o efekcie cieplnym przemiany i termo grawimetrii (TG), która pokazuje zmiany masy. Masa próbki może się zwiększać  w wyniku reakcji utleniania ,lub zmniejszać w wyniku rozpadu, uwolnienia lotnych związków. Analiza wydzielających się gazów może dać wartościowe informacje odnośnie natury próbki i kierunku jej rozpadu. Ponieważ analiza termiczna nie daje informacji dotyczących rodzaju wydzielających się gazów, połaczenie techniki grawimetrycznej ze spektrometrem FTIR lub chromatografem gazowym daje możliwość poznania produktów gazowych przemian.  

Termiczny rozpad lateksu

 

W  temperaturze 370°C, syntetyczna  guma ulega ropadowi do monomerów. Główne produkty rozpadu (limonen, izopren)można zidentyfikować za pomocą STA w połaczeniu z GC-MS. Równoczesny analizator termo grawimetryczny wskazuje na utratę masy próbki i zmianę entalpii przy  372°C. równocześnie, GC-MS rejestruje dwa piki, mniejszy i większy, które detektor MS pozwala przypisać izoprenowi (mniejszy) i limonenowi (większy).